An Kreyòl Ayisyen

 Mwen kandida pou pòs konseye, pou m kapab fè vwa nou rive nan Lakomin. Mwen ta renmen gen yon chans pou merite vòt nou nan eleksyon primè 24 septanm lan.

 

Depi plis pase 20 an, Mimi Turchinetz ap goumen pou fè kominote li yon kote ki gen plis sekirite ak plis jistis pou moun viv ak travay. Koumanse nan pwoteksyon konsomatè, pou rive nan òganizasyon katye, li bati kowalisyon ki bay chanjman pozitif, epi li travay nan Lejislati Eta a ak nan Lakomin. Se pa kourikoulòm-vite (rezime) li sèlman ki fè li se pi bon kandida a, men se paske li konnen kouman pou li rive jwenn rezilta. mimi-turchinetz-250px.jpg

Mimi fèt nan Hyde Park kòm pitit imigran, epi li diplome nan UMass Amberst, epi li pran yon lisans avoka nan Fakilte Dwa New England. Mimi sèvi kòm Asistan Direktè nan kanpay Ralph Martin kòm kandida pou pòs Komisè Gouvènman, epi li travay avèk li kòm Asistan Komisè Gouvènman. Li travay kòm Konseye pou Pèsonnèl nan Komite Asirans nan Sena pou Eta Massachusetts la; li sèvi kominote a nan Ajans Lojman Boston, epi li ede nan aplikasyon Òdonnans sou Salè Anplwaye a.

Nan lane 2011, Majistra Kominal Menino bay Mimi responsabilite pou l tabli yon patenarya ant sektè piblik ak sektè prive a, pou ede moun ki rete Boston ansanm ak fanmi yo rive jwenn endepandans ekonomik. Avèk 25 kote pou moun pa peye taks nan vil la, patenarya a ede moun ki rete nan vil la pran kontwòl finans yo, sa ki pèmèt ranbousman ak kredi pou $22 milyon chak ane.

Eksperyans Mimi nan lavi ak nan travay li fè li se pi bon kandida pou reyalize yon tèt ansanm ant tout zòn ki genyen nan 5yèm Distrik Konseye pou Vil Boston an. 

CONTRIBUTE VOLUNTEER